EU Domstolen: Ungarn bryder EU lov ved at kriminalisere hjælp til migranter

EU Domstolen Pressfoto

Ungarn: Ungarn bryder EU lovgivning, da landet kriminaliserer organisationer og enkelte personer i forbindelse med hjælp til migranter som forsøger at komme ulovligt ind i Ungarn. Det er resultatet af dagens dom ved EU Domstolen.

EU Domstolen skriver følgende:

I 2018 ændrede Ungarn visse love om foranstaltninger mod ulovlig indvandring og vedtog bl.a. bestemmelser, hvorved der blev indført dels en ny afvisningsgrund for så vidt angår asylansøgninger, dels en kriminalisering af organiserede aktiviteter, der har til formål at gøre det nemmere for personer, som ikke har ret til asyl i medfør af ungarsk ret, at ansøge om asyl, samt restriktioner for bevægelsesfriheden for de personer, der er mistænkt for at have begået en sådan lovovertrædelse.

Domstolen fastslår for det første, at Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til proceduredirektivet 3, idet denne medlemsstat gør det muligt at afvise en ansøgning om international beskyttelse med den begrundelse, at ansøgeren var indrejst på medlemsstatens område via en stat, hvor den pågældende ikke var udsat for forfølgelse eller risiko for alvorlig overlast, eller hvor der var sikret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau. Proceduredirektivet 4 opregner nemlig udtømmende de situationer, hvor medlemsstaterne kan afvise en ansøgning om international beskyttelse. Den afvisningsgrund, der var blevet indført ved den ungarske lovgivning, svarede imidlertid ikke til nogen af disse situationer 5

For det andet fastslår Domstolen, at Ungarn har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til proceduredirektivet 6 og modtagelsesdirektivet 7, idet denne medlemsstat i sin nationale ret straffer adfærden udvist af enhver person, der i forbindelse med en organiseret aktivitet ydede hjælp til ansøgningen om asyl eller indgivelsen af en asylansøgning på dens område, når det uden enhver rimelig tvivl kunne bevises, at denne person var klar over, at ansøgningen ikke ville få et gunstigt udfald i medfør af nævnte ret.

Share This